Program rehabilitacji leczniczej dla osób po 50 r. życia

ciag-feprreg-rrp-wl-ueefsProjekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w
regionie, Działania X.3 Ochrona utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.1 Programy z
uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie
aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.

Projekt pt.: Program rehabilitacji leczniczej dla osób po 50 r. życia
Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.10.03.01-10-A021/22-00

RODZAJ WSPARCIA:
Wsparciem objętych zostanie 240 w ramach konsultacji z lekarzem POZ (Krok 1), porad
rehabilitacyjnych (Krok 2), korzystanie z zabiegów fizjoterapeutycznych (Krok 3), z warsztatów
psychoedukacyjnych (Krok 4), porad rehabilitacyjnych (Krok 5), porad rehabilitacyjnych (Krok 6)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
od 2022-09-01 do 2023-09-30

Wartość projektu: 429 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 364 650,00 zł

OSOBA DO KONTAKTU:
Magdalena Kosman tel. 883633879
e-mail: nzozmenes@e.pl

BIURO PROJEKTU:
ul. Głowackiego 5a/u
91-734 Łódź
czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 10:00 – 14:00

CEL:
Celem głównym projektu jest ułatwienie powrotu do sprawności, poprzez rehabilitację, co najmniej
10% pacjentów z 240 osób objętych proj. (140K,100M)w wieku po 50 roku życia, z woj. łódzkiego,
miasta Łodzi oraz gminy Zgierz z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
uczestniczących w Programie tak, aby mogli oni podjąć pracę lub wydłużyć aktywność zawodową w
okresie od1.IX.2022r. do 30.IX.2023r.

Informacje bieżące