Zdrowe życie w Łodzi – ZIT

logo fundusze europejskie

PROJEKT – Zdrowe życie w Łodzi – ZIT

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne”, Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne – zintegrowane inwestycje terytorialne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

RODZAJ WSPARCIA:

Wsparciem objętych zostanie 40 osób niesamodzielnych (35K i 5M) osoby z diagnozą w skali Barthel pomiędzy 41-60 pkt oraz 40 osób, którzy występować będą w roli opiekunów faktycznych tych osób (30K i 15M)

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.09.2017 r. – 30.09.2020 r.

Wartość projektu: 1.770.276,84 zł
Dofinansowanie: 1.593.156,84 zł

KONTAKT:
tel. 602 75 30 30
e-mail: nzozmenes@e.pl

BIURO PROJEKTU:
ul. Głowackiego 5a/u

91-734 Łódź

czynny poniedziałek – piątek w godzinach: 9:00-17:00

CEL:

Celem główny projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych oraz poprawa jakości opieki zdezinstytucjonalizowanej dla 40 osób niesamodzielnych (35K/5M) w wieku powyżej 45 lat, zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego miasta Łodzi (Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego – ŁOM) oraz wsparcie opiekunów faktycznych tych osób w liczbie 40 (30K/10M) w zakresie procesu opiekuńczego i przygotowania ich do pełnionych ról opiekunów, w okresie od 1.IX.2017r do 30 IX.2020r. w Łodzi.

Brak wsparcia w tym obszarze stanowi zdiagnozowany problem i przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia osób .niesamodzielnych. Dzięki realizacji projektu zwiększona zostanie dostępność procedur medycznych dla osób niesamodzielnych funkcjonujących w trybie opieki zdezinstytucjonalizowanej.

Harmonogram udzielanego wsparcia:

– usługi pielęgniarskie dla osób niesamodzielnych w ich miejscu przebywania codziennie w godzinach od 08:00 – 21:00 (średnio 1 raz w tygodniu po 2 h w okresie całego projektu na osobę, w zależności od zaleceń medycznych)

– usługi rehabilitacyjne/masaż dla osób niesamodzielnych w ich miejscu przebywania codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (średnio 1 razy w tygodniu po 2 h w okresie całego projektu na osobę, w zależności od zaleceń medycznych)

– usługi lekarskie (lekarz chorób wewnętrznych, internista, kardiolog, psychiatra) dla osób niesamodzielnych w ich miejscu przebywania codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (średnio 1 raz w miesiącu po 1h w okresie całego projektu na osobę, w zależności od zaleceń medycznych)

– wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niesamodzielnych przy ul. Głowackiego 5a/u w NZOZ Poradni Specjalistycznej dr Ewy Anny Menes od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 (w okresie całego projektu)

– teleopieka 24H telefoniczna obsługa dla osób niesamodzielnych 24H (w okresie całego projektu)

– indywidualne szkolenia i konsultacje opiekunów fatycznych w miejscu dogodnym dla opiekunów faktycznych codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (1 raz po 1 h w okresie całego projektu na osobę)

– szkolenia/doradztwo w sprawie kompetencji cyfrowych opiekunów fatycznych w miejscu dogodnym dla opiekunów faktycznych codziennie w godzinach 08:00 – 21:00 (5 razy po 1 h w okresie całego projektu na osobę)

– Opaska życia dla osób niesamodzielnych przez cały okres projektu 24h

Szanowni Państwo w dniu 30.09.2020 r zakończyliśmy realizację programu pn” Zdrowe życie w Łodzi „- ZIT . Jeśli wyrażają Państwo życzenie kontynuowania opieki analogicznej do zawartej w projekcie tj:

opieki pielęgniarskiej,rehabilitacyjnej, lekarskiej, obcięciem systemem teleopieki lub korzystaniem z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego zapraszamy do naszej placówki. Po zakończeniu projektu wszelkie w/w świadczenia realizujemy w ramach usług komercyjnych-odpłatnie.

Kontakt :nzozmenes@e.pl lub 602753030